Khớp đúng chuẩn một giá trị, ví dụ điển hình như 02/02/2006

#02/02/2006#

Trả về bản ghi của những thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch diễn ra vào 02/02/2006. Nhớ đặt ký tự # xung quanh những giá trị ngày để Access hoàn toàn hoàn toàn có thể phân biệt giữa giá trị ngày và chuỗi văn bản.

Không khớp giá trị, ví dụ điển hình như 02/02/2006

Not #02/02/2006#

Trả về bản ghi của những giao dịch không diễn ra vào 02/02/2006.

Chứa những giá trị trước một ngày nhất định, ví dụ điển hình như 02/02/2006

< #02/02/2006#

Trả về bản ghi của những giao dịch diễn ra trước ngày 02/02/2006.

Để xem những giao dịch diễn ra vào hoặc trước ngày này, hãy sử dụng toán tử <= thay vì toán tử < .

Chứa những giá trị sau một ngày nhất định, chẳng hạn như 02/02/2006

> #02/02/2006#

Trả về bản ghi của những giao dịch diễn ra sau 02/02/2006.

Để xem những giao dịch diễn ra vào hoặc sau ngày này, hãy sử dụng toán tử >= thay vì toán tử >.

Chứa những giá trị nằm trong một khoanh vùng khoanh vùng khoanh vùng phạm vi ngày

>#02/02/2006# and <#04/02/2006#

Trả về bản ghi có những giao dịch diễn ra trong khoảng chừng chừng từ 02/02/2006 đến 04/02/2006.

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử Between để lọc một phạm vi giá trị, gồm có các điểm cuối. Ví dụ: Between #02/02/2006# and #04/02/2006# cũng giống như >=#02/02/2006# and <=#04/02/2006# .

Chứa giá trị nằm ngoài phạm vi

<#02/02/2006# or >#04/02/2006#

Trả về bản ghi có những giao dịch diễn ra trước 02/02/2006 hoặc sau 04/02/2006.

Chứa một trong hai giá trị, chẳng hạn như 02/02/2006 hoặc 03/02/2006

#02/02/2006# or #03/02/2006#

Trả về bản ghi của những giao dịch diễn ra vào 02/02/2006 hoặc 03/02/2006.

Chứa một trong số nhiều giá trị

In (#01/02/2006#, #01/03/2006#, #01/04/2006#)

Trả về bản ghi có những giao dịch diễn ra vào 01/02/2006, 01/03/2006 hoặc 01/04/2006.

Chứa một ngày trong một tháng đơn cử (không phân biệt năm), chẳng hạn như Tháng Mười Hai.

DatePart(“m”, [SalesDate]) = 12

Trả về bản ghi có những giao dịch diễn ra vào Tháng Mười Hai của bất kể năm nào.

Chứa một ngày trong một quý đơn cử (không phân biệt năm), chẳng hạn như quý một

DatePart(“q”, [SalesDate]) = 1

Trả về bản ghi có những giao dịch diễn ra vào quý một của bất kỳ năm nào.

Chứa ngày hôm nay

Date()

Trả về bản ghi của những giao dịch diễn ra vào ngày hiện tại. Nếu ngày ngày ngày ngày thời điểm ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày thời điểm ngày ngày thời điểm ngày hôm nay là 02/02/2006, bạn sẽ thấy những bản ghi có trường Ngày_Đặt_hàng được đặt là 02/02/2006.

Chứa ngày hôm qua

Date()-1

Trả về bản ghi của những giao dịch diễn ra vào ngày trước ngày hiện tại. Nếu ngày hôm nay là 02/02/2006, bạn sẽ thấy những bản ghi cho 01/02/2006.

Chứa ngày mai

Date() + 1

Trả về bản ghi của những giao dịch diễn ra vào ngày sau ngày hiện tại. Nếu ngày hôm nay là 02/02/2006, bạn sẽ thấy những bản ghi cho 03/02/2006.

Chứa những ngày trong tuần hiện tại

DatePart(“ww”, [SalesDate]) = DatePart(“ww”, Date()) and Year( [SalesDate]) = Year(Date())

Trả về bản ghi của những giao dịch diễn ra trong tuần hiện tại. Một tuần mở màn vào Chủ Nhật và kết thúc vào Thứ Bảy.

Chứa ngày trong tuần trước đó

Year([SalesDate])* 53 + DatePart(“ww”, [SalesDate]) = Year(Date())* 53 + DatePart(“ww”, Date()) – 1

Trả về bản ghi của những giao dịch diễn ra trong tuần trước. Một tuần mở màn vào Chủ Nhật và kết thúc vào Thứ Bảy.

Chứa những ngày trong tuần sau đó

Year([SalesDate])* 53+DatePart(“ww”, [SalesDate]) = Year(Date())* 53+DatePart(“ww”, Date()) + 1

Trả về bản ghi của những giao dịch diễn ra trong tuần tiếp theo. Một tuần bắt đầu vào Chủ Nhật và kết thúc vào Thứ Bảy.

Chứa một ngày trong vòng 7 ngày trước

Between Date() and Date()-6

Trả về bản ghi của các giao dịch diễn ra trong 7 ngày trước. Nếu ngày hôm nay là 02/02/2006, bạn sẽ thấy bản ghi cho khoảng thời hạn từ 24/01/2006 đến hết 02/02/2006.

Chứa một ngày của tháng hiện tại

Year([SalesDate]) = Year(Now()) And Month([SalesDate]) = Month(Now())

Trả về các bản ghi cho tháng hiện tại. Nếu ngày hôm nay là 02/02/2006, bạn sẽ thấy các bản ghi cho Tháng Hai 2006.

Chứa một ngày của tháng trước đó

Year([SalesDate])* 12 + DatePart(“m”, [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart(“m”, Date()) – 1

Trả về các bản ghi cho tháng trước đó. Nếu ngày hôm nay là 02/02/2006, bạn sẽ thấy các bản ghi cho Tháng Một 2006.

Chứa một ngày của tháng tiếp theo

Year([SalesDate])* 12 + DatePart(“m”, [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart(“m”, Date()) + 1

Trả về các bản ghi cho tháng tiếp theo. Nếu ngày hôm nay là 02/02/2006, bạn sẽ thấy các bản ghi cho Tháng Ba 2006.

Chứa một ngày trong vòng 30 hoặc 31 ngày trước

Between Date( ) And DateAdd(“M”, -1, Date( ))

Các bản ghi giá trị doanh thu của một tháng Nếu ngày hôm nay là 02/02/2006, bạn sẽ thấy bản ghi cho khoảng thời gian từ 02/01/2006 đến 02/02/2006.

Chứa một ngày trong quý hiện tại

Year([SalesDate]) = Year(Now()) And DatePart(“q”, Date()) = DatePart(“q”, Now())

Trả về bản ghi cho quý hiện tại. Nếu hôm nay là ngày 02/02/2006, bạn sẽ thấy bản ghi của quý một năm 2006.

Chứa một ngày trong quý trước đó

Year([SalesDate])*4+DatePart(“q”,[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart(“q”,Date())- 1

Trả về bản ghi cho quý trước đó. Nếu hôm nay là ngày 02/02/2006, bạn sẽ thấy bản ghi của quý cuối năm 2005.

Chứa một ngày trong quý tiếp theo

Year([SalesDate])*4+DatePart(“q”,[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart(“q”,Date())+1

Trả về bản ghi cho quý tiếp theo. Nếu hôm nay là 02/02/2006, bạn sẽ thấy bản ghi của quý hai năm 2006.

Chứa một ngày trong năm hiện tại

Year([SalesDate]) = Year(Date())

Trả về các bản ghi cho năm hiện tại. Nếu ngày hôm nay là 02/02/2006, bạn sẽ thấy các bản ghi cho năm 2006.

Chứa một ngày trong năm trước đó

Year([SalesDate]) = Year(Date()) – 1

Trả về bản ghi của các giao dịch diễn ra trong năm trước đó. Nếu ngày hôm nay là 02/02/2006, bạn sẽ thấy các bản ghi cho năm 2005.

Chứa một ngày trong năm tiếp theo

Year([SalesDate]) = Year(Date()) + 1

Trả về bản ghi của các giao dịch với ngày trong năm tiếp theo. Nếu ngày hôm nay là 02/02/2006, bạn sẽ thấy các bản ghi cho năm 2007.

Chứa một ngày trong phạm vi từ 01 Tháng Một đến hôm nay (các bản ghi từ đầu năm đến nay)

Year([SalesDate]) = Year(Date()) and Month([SalesDate]) <= Month(Date()) and Day([SalesDate]) <= Day (Date())

Trả về bản ghi của các giao dịch với các ngày trong phạm vi từ 01 Tháng Một của năm hiện tại đến hôm nay. Nếu ngày hôm nay là 02/02/2006, bạn sẽ thấy bản ghi cho khoảng thời gian từ 01/01/2006 đến 02/02/2006.

Chứa một ngày đã xảy ra trong quá khứ

< Date()

Trả về bản ghi của các giao dịch diễn ra trước ngày hôm nay.

Chứa một ngày trong tương lai

> Date()

Trả về bản ghi của các giao dịch diễn ra sau ngày hôm nay.

Bộ lọc cho giá trị null (hoặc thiếu)

Is Null

Trả về các bản ghi bị thiếu ngày giao dịch.

Bộ lọc cho giá trị không phải là null

Is Not Null

Trả về các bản ghi có ngày giao dịch.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here